ساعت کاری: ۸ صبح - ۵٫۳۰ بعدظهر
پنجشنبه: ۸ صیح - ۲٫۳۰ بعدظهر

احتراما بدلیل شیوع بیماری- خدمات بانورایانه تنها بصورت دورکاری و ارسال پیک جهت تحویل گیری سیستم

و یا ارسال کارشناس تنها با هماهنگب قبلی و رعایت کامل موازین بهداشتی صورت می گیرد

قبلا از همکاری شما کمال تشکر را داریم

۰۲۱-۲۲۳۸۲۴۹۰

۰۲۱-۲۲۳۸۲۴۸۲ 

۰۲۱-۲۲۳۸۲۴۶۵

 

دفتر منطقه غرب تهران : 

۰۲۱-۴۴۹۹۲۵۳۳

banorayaneh@yahoo.com

 

https://www.banorayaneh.ir

  Editor: H. Soldouziٍ